Working: 24 hours/7 days

การแต่งงานถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธ์ระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น

บอร์ด ความรัก,การแต่งงานถือเป็นเรื่องศักดิ์สิทธ์ระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย connor1มอรมอน 9:9คำสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับการแต่งงานกับเพศเดียวกันแบบฉบับการแต่งงานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อรัฐบาลผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ประพฤติขัดกับแบบฉบับนี้มอรมอน 9:9 แสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าและกฎของพระองค์ไม่เปลี่ยน ความไม่เปลี่ยนแปลงของพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระองค์)เหตุผลว่าทำไมผู้นำศาสนจักรจึงพูดเรื่องการแต่งงานกับเพศเดียวกัน“กระบวนพิจารณาตามกฎหมายและการออกกฎหมายในหลายประเทศได้อนุญาตให้พลเมืองมีความสัมพันธ์จากการแต่งงานกับเพศเดียวกัน และคำถามเรื่องการแต่งงานกับเพศเดียวกันยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวาง ขณะเผชิญกับปัญหานี้และปัญหาอื่นๆ เราขอให้ทุกคนจดจำจุดประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ในการสร้างโลกและการจัดเตรียมการเกิดของมนุษย์และรับประสบการณ์ที่นี่ในฐานะลูกๆ ของพระองค์ [ดู ปฐมกาล 1:27-28; 2:24] … พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงและนี่สำคัญต่อแผนสำหรับลูกๆ ของพระองค์และสำหรับความผาสุกของสังคม ครอบครัวที่เข้มแข็งซึ่งนำโดยมารดาและบิดาผู้มีความรัก ทำหน้าที่เป็นสถาบันพื้นฐานสำหรับการเลี้ยงดูบุตรธิดา ปลูกฝังศรัทธา ส่งผ่านพลังและคุณค่าทางศีลธรรมให้อนุชนรุ่นหลังซึ่งสำคัญต่ออารยธรรมและสำคัญยิ่งต่อความรอดนิรันดร์“การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายบ้านเมืองจะไม่สามารถเปลี่ยน กฎศีลธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญญัติไว้ได้โดยสิ้นเชิง พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้เราสนับสนุนส่งเสริมและรักษาพระบัญญัติของพระองค์โดยไม่คำนึงถึงความคิดเห็นที่แตกต่างหรือกระแสนิยมในสังคม กฎความบริสุทธิ์ทางเพศของพระองค์ชัดเจน นั่นคือ ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องถูกต้องเหมาะสมระหว่างชายหญิงที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในฐานะสามีภรรยาเท่านั้น” (อ้างใน Gospel Topics, “Same-Sex Marriage,” lds.org/topics)“การแต่งงานเป็นยิ่งกว่านิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคลเพื่อยืนยันความรักของพวกเขาและให้สัญญาผูกมัดกัน ถ้าจะพูดให้ถูก การแต่งงานเป็นสถาบันอันสำคัญยิ่งสำหรับเลี้ยงดูบุตรธิดาและสอนพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ ตลอดประวัติศาสตร์ รัฐบาลในทุกรูปแบบต่างยอมรับว่าการแต่งงานจำเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพของสังคมและการทำให้ชีวิตดำรงอยู่ ไม่ว่าจะประกอบพิธีแต่งงานตามหลักศาสนาหรือตามกฎหมายบ้านเมือง ในแทบทุกวัฒนธรรมตามหลักแล้วรัฐบาลคุ้มครองและรับรองการแต่งงานเพื่อสงวนและส่งเสริมสถาบันอันสำคัญที่สุดให้เลี้ยงดูบุตรธิดาและสอนพวกเขาให้รู้คุณค่าทางศีลธรรมที่เสริมรากฐานของอารยธรรม … “ในแง่ของความสัมพันธ์แนบแน่นที่มีมายาวนานระหว่างการแต่งงาน การให้กำเนิด เพศ และการเป็นบิดามารดา เราจะถือว่าการแต่งงานกับเพศเดียวกันเป็นเพียงการยอมให้ ‘สิทธิ์’ ใหม่ไม่ได้ นั่นเป็นการให้นิยามใหม่ที่ส่งผลกระทบยาวไกลต่อลักษณะแท้จริงของการแต่งงาน นั่นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของสถาบันการแต่งงานในวิธีที่ขัดกับจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆ ของพระองค์และเกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ระยะยาวของสังคม” (“The Divine Institution of Marriage,” mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage)

Recent Posts
เอาเวลาชีวิตไปแลกกับ...
จะก้าวผ่านได้ยังไงเมื่อรู้ว่าสามีมีเมียน้อย
เมื่อแม่ป่วยด้วย sle แพ้ภูมิตัวเอง
งานแต่งงาน ภาษาทางการ
พึ่งรู้ว่าแฟนนอกใจมาตลอด 2 ปีค่ะ